• گروه ب ( خوب )

  • Yerevan State University
   •   صرفاً رشته زبان و ادبیات ارمنی

 • گروه ج ( متوسط )

  1. American University of Armenia
  2. Yerevan State University 
   •  رشته‌های غیر از زبان و ادبیات ارمنی
  3. Armenian State University of Economics
  4. Russian – Armenian University

Go to top