• به دنبال علم برويد حتي اگر در چين باشد.حضرت محمد (ص)


  من سعید رازقیان دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد بین الملل از ارمنستان و مدرس

  دانشگاه در ایران هستم خوشحال می شوم که بتوانم شما را در ایروان کمک و راهنمایی کنم


  razeghiansaeed210@gmail.com


  ايران:   9843540-0915


  ارمنستان:
  98791260-00374
  95731498-00374

Go to top